5 درصد تخفیف برای بیش از سه عدد بلیط
7 درصد تخفیف برای بیش از پنج عدد بلیط
10 درصد تخفیف برای بیش از هفت عدد بلیط
13 درصد تخفیف برای خـــرید 10 عدد بلیط به بالا