5 درصد تخفیف برای بیش از سه عدد بلیط
7 درصد تخفیف برای بیش از پنج عدد بلیط
10 درصد تخفیف برای هفت الی ده عدد بلیط